Teuta Ganna z.s. je spolek sdružující lidi se zájmem o pravěkou historii, jehož cílem je popularizace Keltů a jejich kultury na Vyškovsku a jižní Moravě. Hlavní náplní našeho spolku je prezentace historických řemesel, běžného života v mladší době železné a osvěta veřejnosti v oblasti pravěké historie. Dále také spolupráce s muzei a dalšími spolky a celky podobného zaměření u nás i v zahraničí, samotné pořádání a spolupořádání neziskových kulturních, vzdělávacích a populárně naučných akcí pro děti, mládež i širokou veřejnost.

Ve Vyškově fungujeme od srpna 2021. Od té doby jsme stihli uspořádat několik akcí pro veřejnost, ale také navázat nové kontakty s odborníky i dalšími spolky a institucemi.

Proč zrovna Keltové a proč právě na Vyškovsku?

Historie nás samozřejmě zajímá jako celek, proč tedy věnujeme zvláštní pozornost zrovna Keltům? Důvodů si může každý najít několik. Co ale platí ve všech případech je to, že Keltové budou v naší historii vždy vyčnívat už jen proto, že jsou prvními jménem známími obyvateli našeho území. Už řecký dějepisec Hérodotos (5. stol. př. n. l. ) zmiňuje, že Dunaj pramení v zemi Keltů. Později se Keltové objevují v mnoha dalších antických pramenech.

Dalším faktem je, že Keltové znamenali pro naše území obodbí rozkvětu a inovací. Například jako první u nás začali používat hrnčířský kruh, po celé Evropě rozšířili nošení kalhot a dokonce razili i vlastní mince. V tomhle ohledu u nás byli na dlouhou dobu i poslední. Po odchodu Keltů (krátce před přelomem letopočtu) se ražba mincí na našem území obnovila totiž až v 10. století n.l. , tedy téměř o tisíc let později.

A ani Vyškov jsme si nevybrali náhodou. Jak přímo z území města, tak z celého okresu i blízkého okolí máme mnoho archeologickcýh nálezů právě pro dobu Keltů. Nechybí významná sídla ani rozsáhlá pohřebiště. Pokud se podíváme na celou oblast Hané, bavíme se rozvnou o jedné z nejhustěji osídlených oblastí na našem území té doby. Mezi nejzajímavější nálezy z Vyškovska a blízkého okolí patří třeba 11 zlomků mlýnků tzv. řeckého typu (lokalita Vyškov – průmyslová zóna severně od města), což je víc řeckých mlýnků, než se nalezlo kdekoli jinde v republice, ze Slavkova máme první zdokumentovaný nález keltské keramiky na Moravě (objevený už roku 1899). Nelze ani opomenout významné lokality jako hradiště Černov u Ježkovic (možná vůbec nejstarší zdokumentované keltské sídlo na Moravě a jedno z nejstarších na území ČR), ani nedaleké (ač mimo okres) Němčice nad Hanou, významné keltské centrum a současně místo s největším počtem nalezených keltských skleněných výrobků v Evropě (po posledních výzkumech mezi lety 2021 – 2022 jsme v téhle oblasti předběhli dokonce i obrovské německé oppidum Manching, které si drželo “sklářské” prvenství dlouhá léta) nebo aktuálně jediné potvrzené oppidum na Moravě, Staré Hradisko (u obce Malé Hradisko). O těhle i mnoha dalších lokalitách a nálezech vám chceme povědět co nejvíc.

Náš název Teuta Ganna

Chtěli jsme stručně vystihnout, kdo jsme a čím se zabýváme. Abychom názvu dodali “keltského ducha”, rozhodli jsme se pro něj zvolit některý z keltských/gaelských jazyků, a současně jsme chtěli zdůraznit i hlavní oblast našeho působení, tedy oblast Vyškovska a Hané. Náš název je tak složený z galského slova pro lid či kmen = touta/teuta a nejstaršího (pravděpodobně ještě předkeltského) doloženého názvu pro řeku či celou oblast Hané, Ganna/Gana. Spojení Teuta Ganna by tak šlo zjednodušeně přeložit jako “Lid Hané”, “Lid z Hané” nebo prostě “Hanáci”.