Zemědělství III – pěstované plodiny

Jaké plodiny se v době laténské pěstovaly víme především díky archeobotanice a písemným pramenům, které ale nemusí úplně přesné. Archeobotanika se zabývá studiem rostlinných makrozbytků, jejichž analýzou zjišťuje, o které konkrétní druhy v nálezu se jedná. Zkoumané nálezy se řadí do dvou skupin – otevřené a uzavřené.

Otevřené nálezové soubory obsahují zbytky rostlin hromadících se na místě po delší časový úsek (např. během skladování nebo koncentrací v odpadních jámách), nebo soubory zbytků různých druhů rostlin, které nebyly pěstované společně, a k jejich kombinaci došlo např. při vaření. Pro tyto nálezy je typické, že většinou nejsou viditelné pouhým okem, a je potřeba je zjistit náhodným odběrem vzorků a jejich následnou chemickou analýzou (jako např. zjištění složení pravěkého piva z bronzového kotle nalezeného u Kladiny na Pardubicku).

Uzavřené nálezové soubory se většinou týkají jednorázového uložení a bývají viditelné pouhým okem. Může se jednat např. o úrodu z jednoho roku, uložení do nádoby jako obětiny (např. zuhelnatělé proso z býčí skály) apod. Tyto nálezy mohou na jednu stranu zkreslit procentuální zastoupení pěstovaných rostlin, ale také nám mohou ukázat, jaké doprovodné plevely na poli s konkrétní pěstovanou plodinou rostly, a to díky nedokonalému pročištění zrn.

Obilniny

V laténu vrcholí rozšiřování různých druhů obilnin. Začínají se šlechtit nahé pšenice, také se ve velkém množství vyskytuje ječmen, dvouzrnka a pak špalda. Proso a jednozrnka začínají ustupovat a jejich zastoupení je nižší. Postupně se začínají kultivovat také žito a oves.

Pšenice jednozrnka a dvouzrnka

Archaické pluchaté druhy pšenic, které jsou dominantně zastoupeny, ale v době laténské se postupně objevují nahé pšenice (převážně pšenice setá) v úrodnějších oblastech a v méně úrodných špalda. Využívaly se také jako výborné krmivo a vysévaly se jako ozim nebo jar, přičemž se používalo stejné zrno.

Jednozrnka je nenáročná plodina, která roste i na chudých půdách, kde se jiným druhům nedaří. V dnešní době je ceněná hlavně pro výrobu slaměných výrobků.

Dvouzrnka se dobře přizpůsobuje změnám klimatu a roste prakticky všude. Dnes se pěstuje pouze okrajově na některých místech v Evropě, Kavkazu a Turecku.

pšenice jednozrnka (http://www.ueb.cas.cz/cs/photos/image/6638)

Nahé pšenice (setá, shloučená)

Nahé pšenice, které dokáží růst i v podmínkách střední Evropy. Více zastoupená byla pšenice setá, ale vysévala se spíše výjimečně, jelikož má velké nároky na pěstování a tak se jí ne všude dařilo. Větší význam měla až v době Slovanů od 2. pol. 1. tisíciletí.

Špalda

Pěstovala na méně úrodných půdách. Její zastoupení je stále ještě předmětem zkoumání, jelikož ve straších rozborech se téměř neobjevuje, u novějších je naopak v některých lokalitách na druhém místě za ječmenem, či dokonce její zastoupení převažuje. Momentálně tak nelze s jistotou říct, jakou úlohu v průběhu doby železné hrála.

Ječmen obecný

Ječmen je znám od počátků zemědělství a lidé znali pluchaté i nahé formy. Z počátku neměl ve střední Evropě velký význam, jeho zastoupení se postupně začalo zvyšovat v době kamenné a bronzové. Je odolný a snáší i horší půdy, některé odrůdy i zasolené.

Nahé formy se používaly především k mletí na mouku, příp. k výrobě krup a pluchaté spíše jako krmivo. Z archeobotanických rozborů ale nelze spolehlivě určit, zda se jednalo o pluchaté nebo nahé ječmeny (s volnou pluchou), a tak je těžké určit celkový hospodářský význam ječmene, jelikož se každý využíval na něco jiného. Nevíme tak, zda byl pěstovaný spíše jako krmivo, nebo jako chlebovina.

ječmen (https://www.tcm-cs.com/foto/cz/2734/)

Žito

O jeho původu se stále bádá. Je to nejvíce nenáročná obilnina, která snáší mráz i špatné klimatické podmínky, lehké, písčité i kyselé půdy, citlivé je jen na vysokou vlhkost v půdě. V době železné se ve střední Evropě objevovalo spíše jako plevelná příměs. Díky své odolnosti se rozšířil hlavně na severu u Germánů. Ve střední Evropě se nejvíce vysévalo až ve středověku.

Oves

Zpočátku plevelná příměs, během doby laténské a římské se ve střední Evropě začíná objevovat jako samostatně pěstovaná plodina. Navzdory tomu nelze na základě obilek odlišit, zda se jednalo o plevelný oves hluchý nebo pěstovaný oves setý.

Proso

Vyžaduje čistou nezaplevelenou půdu, a tak bylo jeho pěstování obtížné a jeho zastoupení nízké. Je to nechlebová obilovina, která se využívala k přípravě kaší. Jeho výhodou je krátká vegetační doba (60 – 90 dní), takže dokázal pokrýt dobu od vypotřebování zimních zásob do mléčné zralosti obilí, kdy se sklízela první část úrody.

Ostatní obiloviny

Jejich zastoupení je velice nízké, spíše vzácné. Pravděpodobně nedocházelo k jejich cílenému pěstování a mohlo se jednat o plevelné příměsi nebo příležitostný sběr.

Patří sem např. bér vlašský, merlík bílý nebo rosička krvavá.

Luskoviny

Nejstaršími pěstovanými luskovinami jsou hrách a čočka. Ve střední Evropě se začaly šířit již v 6. – 5. tisíciletí př. n. l. Okrajově se pěstuje bob koňský a začíná kultivace hrachoru setého a vikve seté. Na kořenech luskovin žijí v symbióze hlízkaté bakterie, které vážou dusík. Luskoviny jsou tak významným organickým hnojivem a zvyšují úrodnost půdy.

Čočka setá

Náročnější na pěstování a střední Evropa byla její severní hranicí pro pěstování v pravěku. Obsahuje až 25 % proteinů a tak byla nedílnou součástí tehdejší stravy. Její sláma se využívala jako krmivo pro zvířata. Používala se do polévek, kaší, nebo na placky. Běžné bylo její spojení v obilovinami. U nás se pěstovala malozrnná forma.

Hrách setý

Méně náročný na pěstování než čočka. Stejně jako čočka se často objevuje spolu s obilovinami, především pšenicí jednozrnkou a dvouzrnkou. Užití mohlo být stejné jako u čočky, ale bylo známo více odrůd, což může znamenat různé využití (jeden na vyloupání a druhý ke sklizni na zeleno). Stejně jako čočka má vysoký obsah proteinu až 22 %.

Hrachor setý

Velice vzácně pěstovaná luskovina využívaná jako krmivo pro zvířata.

Bob koňský

Ve střední Evropě se začal šířit především v mladší době bronzové, nejpočetnější nálezy pocházejí z doby laténské a římské. V této době se pěstovaly především malosemenné polní formy. Obsahuje cca 20 – 25 % bílkovin a jeho stopy byly objeveny např. v polévce z doby halštatské (viz. Článek kuchyně V – recepty, Halštatský ritschert).

bob koňský (https://www.osiva-semena.cz/bob-obecny-perla-vicia-faba-osivo-bobu-20-ks)

Vikev čočkovitá

Vzhledem k tomu, že vikev se objevila zatím jen v jednom nálezu, nelze určit, jaké bylo její zastoupení a využití. Z rozboru je ale jasné, že u ní probíhala kultivace.

Technické plodiny

Len setý

Nenáročná plodina, která se využívala na semeno a jako zdroj vlákna pro výrobu textilu. Semena se mohla přidávat do pokrmů buď v celku, nebo z nich bylo možno získávat lisováním olej.

len setý (https://www.selskyrozum.eu/len-sety/)

Konopí seté

Ve střední Evropě se začalo šířit v mladší době železné. Mohlo být využíváno pro získávání vláken a možná semen na olej.

Mák setý

Z našeho území je známo pouze několik ojedinělých nálezů, kdy nejstarší je datován do eneolitu. Není tak potvrzeno jeho pěstování na našem území (mohlo se jednat o dovoz).

Lnička setá

Opět plodina potvrzená jen pár nálezy, které se ale mají spíše za import, i když svými nároky by zde mohla být potencionálně pěstovaná.

Pícniny

Tolice vojtěška

V Medlovicích u Vyškova byla na sídlišti z doby laténské (konkrétně LtB) nalezena semena tolice vojtěšky, což by mohlo ukazovat na cílené pěstování pícnin na orné půdě.

tolice vojtěška (https://www.cojeco.cz/tolice)

Zdroje:

Čižmářová, J. Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri 2004

Autorský kolektiv. Keltové: Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha: Národní muzeum 2018, ISBN 978-80-7036-553-3

Venclová N. a kolektiv, Archeologie pravěkých Čech/7 Doba Laténská. Praha: Archeologický ústav AV ČR 2008, ISBN 978-80-86-124-80-3

Beranová, M. Jídlo a pití v pravěku a středověku. Praha: Academia 2005, ISBN 80-200-1340-7

Kočár, P., Dreslerová, D. Archeobotanické nálezy pěstovaných rostlin v pravěku České republiky [online]. Praha, 2010. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/med/podzim2020/MNFV071/um/Kocar_Dreslerova_-_Archeobotanicke_nalezy_pestovanych_rostlin_v_praveku_Ceske_republiky.pdf


Uveřejněno

v

od

Značky: