Stanovy spolku Teuta Ganna z.s. 

1. Název a sídlo

 1. 1.1.  Název spolku: Teuta Ganna z.s. (dále jen „spolek“)
 2. 1.2.  Sídlo spolku: Tištín 110, Tištín 798 29

2. Charakter spolku

2.1. Teuta Ganna z.s. je spolek sdružující lidi se zájmem o pravěkou historii, jehož cílem je popularizace Keltů a jejich kultury na Vyškovsku a jižní Moravě. Hlavní náplní spolku je prezentace historických řemesel, běžného života v mladší době železné a osvěta veřejnosti v oblasti pravěké historie. Dále také spolupráce s muzei a dalšími spolky a celky podobného zaměření u nás i v zahraničí, samotné pořádání a spolupořádání neziskových kulturních, vzdělávacích a populárně naučných akcí pro děti, mládež i širokou veřejnost.

3. Účel spolku

3.1. Základním účelem spolku je popularizace Keltů a jejich kultury na Vyškovsku a jižní Moravě

3.2. Dalšími účely spolku jsou:
a) osvěta veřejnosti a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti pravěké

historie
b) přispívání ke kutlurnímu životu na Vyškovsku
c) spolupráce s dalšími spolky a celky podobného zaměření
d) boj proti dezinformacím v oblasti historie
e) udržování lidových tradic
f) řešení environmentální problematiky a zlepšování vztahu člověka k

přírodě
g) propagace udržitelného hospodaření a životního stylu formou

prezentace tradičních postupů
h) ochrana archeologických památek ve spolupráci s odborníky

4. Formy činnosti

4.1. Formami veřejně prospěšné a neziskové činnosti spolku jsou zejména:

a) pořádání a spolupořádání kulturních akcí, výstav a přednášek b) účast na kulturních akcích
c) tvorba a realizace vzdělávacích programů pro školy a zájmové

kroužky
d) navštěvování historických lokalit
e) snaha o rekonstrukci archaických řemesel
f) provádění a ukázky experimentální archeologie
g) pořádání seminářů a workshopů
h) výroba a distribuce upomínkových předmětů
i) publikačníčinnost
j) plánováníavytvářenínaučnýchstezekatvorbainformačníchtabulía

panelů

5. Nejvyšší orgán

5.1. 5.2. 5.3.

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. Členská schůze je svolávána dle potřeby. Členská schůze především:

a) volí a odvolává statutární orgán,

b) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku vždy pro daný kalendářní rok,

c) rozhoduje o dalším směřování a aktivitách spolku v rámci odpovídajícím zaměření a charakteru spolku,

d) rozhoduje o nákupu, prodeji a využívání majetku spolku, e) rozhoduje o využívání společných financí spolku
f) rozhoduje o změnách stanov.

5.4. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

6. Statutární orgán

6.1. Statutárním orgánem spolku je Předseda. 6.2. Předseda spolku především:

a) příjimá nové členy,
b) řídí práci Členské schůze a svolává její zasedání,
c) má právo veta v případě všech rozhodnutí Členské schůze, mimo

rozhodnutí o odvolání předsedy,
d) pod dohledem Členské schůze spravuje finance spolku.

6.3. Předseda je volen na dobu neurčitou, dokud nepozbude členství ve spolku, nevzdá se funkce z vlastní vůle nebo není odvolán Členskou

schůzí. Případné odvolání předsedy Členskou schůzí probíhá formou hlasování, kdy se pro odvolání předsedy musí kladně vyjádřit nejméně 2/3 všech členů schůze.

6.4. Předseda jedná za spolek samostatně.

7. Členství ve spolku

 1. 7.1.  O členství ve spolku se může ucházet jakákoli fyzická osoba starší 15 let na základě vlastního rozhodnutí formou vyplnění Přihlášky nového člena.
 2. 7.2.  Přihláška nového člena musí obsahovat jméno a příjmení uchazeče, jeho datum narození, bydliště a podpis.
 3. 7.3.  Členy spolku přijímá po předložení vyplněné Přihlášky nového člena statutární orgán.
 4. 7.4.  Člen spolku má povinnost:
  a) dodržovat stanovy,
  b) aktivně hájit zájmy spolku,
  c) dodržovat vnitřní dohody,
  d) nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku e) hradit členské příspěvky ve výši a v termínu určeném Členskou

schůzí vždy pro daný kalendářní rok. 7.5. Člen má právo:

a) účastnit se členské schůze a hlasovat a podílet se svým hlasem na rozhodování

b) využívat majetku spolku s vědomím a souhlasem ostatních členů spolku.

 1. 7.6.  Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně 89/2012 Sb. Zánik členství
 2. 7.7.  Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu písemně osobně, na adresu uvedenou v přihlášce, či elektronickou formou. Za doručení rozhodnutí o vyloučení vyloučenému zodpovídá statutární orgán spolku.
 3. 7.8.  Spolek vede seznam současných i bývalých členů.
 4. 7.9.  Seznam členů:a) je aktualizován Předsedou spolku nebo jím pověřenou osobou dle

potřeby

b) je k nahlédnutí na vyžádání u Předsedy spolku a to pouze současným členům spolku.

8. Zásady hospodaření

 1. 8.1.  Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z členských příspěvků, činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.
 2. 8.2.  Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

9. Závěrečná ustanovení

 1. 9.1.  Stanovy spolku mohou být měněny Členskou schůzí na návrh Předsedy spolku. Návrh změn musí být k dispozici členům spolku alespoň 15 dní před konáním schůze, na níž se bude změna stanov projednávat.
 2. 9.2.  Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 3. 9.3.  V případě zániku spolku přechází majetek spolku na subjekt podobného zaměření a cílů.
 4. 9.4.  Stanovy byly schváleny zakládajícími členy spolku